1. Företagslån
  2. Blogg
  3. Att göra en SWOT-analys

Att göra en SWOT-analys

2020-02-06 av Patrik Andreasson

SWOT-analys är ett hjälpmedel för dig att planera ert företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är ett sätt att få en strategisk översyn.

Den primära anledningen till att du bör göra en SWOT-analys på ditt företag är att värdera de starka och svaga sidorna.

Genom detta tydliggör du påverkan företaget har från dess omvärld och du skapar förutsättningar för att hitta möjligheter att hantera omvärldens förändringskrav.

För att ta fram en SWOT-analys behöver du först och främst veta vilka beståndsdelarna är.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Översätter vi detta till svenska får vi styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SSMH låter inte lika bra. Därför benämns detta SWOT även på svenska.

När du gör en SWOT analys är det viktigt att du tar fram konkreta exempel. Undvik att göra generaliseringar.

Analysen ska kartlägga både interna och externa faktorerna som hör till den situation som analyseras.

Styrkor

Den första delen i en SWOT analys handlar som sagt om Strengths (styrkor).

Denna del ska framföra dem fördelar organisationen har i förhållande till den givna situationen. Till exempel kan en styrka vara att man har bra kompetens bland personalen eller en unik nisch.

Svagheter

Den andra delen (Weaknesses) handlar om att ta reda på organisationens eller personens nackdelar i den givna situationen.

Det kan handla om att ni är okända bland kunderna eller har en sämre kvalitet på produkten jämfört med era konkurrenter.

Möjligheter

Som ett tredje steg bör ni ta reda på vilka möjligheter (Opportunities) er organisation har.

Olika situationer kan ge olika fördelar för ert företag. Det kan handla om konjunkturläget eller tekniska uppfinningar som banar väg för att ert företag ska kunna lyckas.

Hot

Den situation som ert företag befinner er i kan också medför nackdelar eller hot (Threats).

Det kan handla om att eventuella konkurrenter lanserar en ny produkt eller den ekonomiska situationen i samhället går mot en lågkonjunktur.

Det finns mängder med olika sätt, tekniker och strategier om hur du bäst genomför er SWOT analys.

En SWOT analys kan du använda för att kunna hitta lösningar på problem som kan uppstå inom er verksamhet eller det projekt ni driver.

En korrekt och detaljrikt genomförd analys kan medföra att ni kan optimera de positiva delarna och minimera de negativa.

Det är ett sätt att skapa en överblick och få en gemensam målbild och öka kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare och avdelningar.

Det är därför ofta fördelaktigt att frekvent använda sig av SWOT som ett analysverktyg i ert företag.

SWOT-analys är ett bra hjälpmedel
SWOT-analys är ett bra hjälpmedel

Genom att man får en bättre uppfattning om vad det är som underbygger verksamhetens positiva och negativa delar har man en möjlighet att påverka detta och få företaget att växa.

En viktig del av att genomföra en bra SWOT-analys handlar om att du behöver hitta både interna men också externa faktorer för varje del.

Normalt räknas styrkor och svagheter (S och W) som interna faktorer. Det är saker som ni faktiskt kan påverka.

En intern faktor är normalt något som berör hur ert företag fungerar i praktiken. Det vill säga beslutsfattandet och samarbeta mellan personal och avdelningar.

De externa faktorerna är saker som du normalt inte kan påverka. Det kan vara vad ett konkurrerande företag gör eller den samhällsekonomiska utsikten.

Externa faktorer är möjligheter och hot (O och T) i en SWOT analys.

Tittar man på det kollektiva i en SWOT-analys behandlar hjälpmedlet hur den samlade arbetskraften uttrycks och hur detta kan påverka organisationen.